Allmänna villkor - Rörmokare.nu

1. Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av IP i Sverige AB, org.nr 559232-9949 (”Rörmokare.nu / IPIS”). Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i orderbekräftelsen. Vid avvikelse mellan bestämmelser i orderbekräftelsen och i de Allmänna villkoren ska orderbekräftelsen äga företräde.

2. Tjänster

IPIS behöriga VVS-montörer gör allt inom VVS: felsöker läcka, rörinspektion, spolning av avlopp och mycket mer. Nedan är ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

 • VVS arbeten
 • Rörmokartjänster
 • Felsökning
 • Installation och service
 • Fuktmätningar
 • Rensning av rörbrott och läckage
 • Övriga VVS-arbeten

3. Beställning och bekräftelse

IPIS tjänster kan beställas antingen direkt genom att ringa 010-89 89 830, via chatten eller genom att fylla i ett formulär. Detta kan göras dels på rörmokare.nu samt de olika lokala landningssidorna och varumärken som drivs av IPIS.

Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. När du som kund bokar ett uppdrag får du en orderbekräftelse per SMS.

4. Tjänsternas utförande

IPIS förbinder sig att utföra beställda tjänster inom överenskommen tid samt på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med lag och gällande branschpraxis.

5. Tilläggsarbete

Om det i samband med uppdragets utförande framkommer behov av ytterligare arbete som bör utföras (tilläggsarbete) ska Teknikern underrätta Kunden och begära dennes anvisningar. Om Kunden inte kan nås inom rimlig tid får IPIS ändå utföra tilläggsarbetet i följande fall:

a) om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för uppdraget; eller

b) om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggsarbetet utfört.

6. Material

IPIS ansvarar för att köpa in det material som behövs för arbetet om inget annat överenskommits. Materialet inhandlas hos godkända grossister och kunden debiteras enligt modellen nettolistpris med ett påslag på 35%

7. Debitering

IPIS erbjuder fasta priser på startpaket för våra tjänster. Arbetstid utöver startpaketet debiteras per påbörjad halvtimme.

Aktuell prislista hittar du här.

Priset för jourutryckning innefattar upp till två timmars arbete inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom 1 timme, detta kan dock inte alltid garanteras.

Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan bli åtgärdat på två timmar stannar teknikern kvar och det tillkommer då en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från att teknikern är på plats. Om restiden till jourarbetet överstiger 30 minuter räknas restiden över 30 minuter som en del av jourarbetet.

Spolbil: För spolbil ingår det 1,5 timme i startpaketet.

Storhelgstillägg om 2000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på:

 • Julafton
 • Nyårsafton
 • Påskafton
 • Midsommarafton

Administrationsavgift: IPIS tar ut en avgift om 39:- för administrativa kostnader som uppstår vid försäljning av varor eller tjänster.

Fakturaavgift: En fakturaavgift om 50:- debiteras om vi skickar dig pappersfaktura eller faktura via e-post. Du har möjlighet att välja kostnadsfri faktura via Resurs eller göra direktöverföring med Trustly i länken vi skickar ut efter slutfört arbete. Gör du inget aktivt val kommer fakturan skickas i pappersform alternativt e-post.

8. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan (standard är 15 dagar). IPIS förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning i samband med bokning.

Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte eventuell huvudman (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.

Betalning ska vara IPIS tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig IPIS rätten att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.

9. Rot & rutavdrag

Om du önskar nyttja rot/rutavdrag så ska detta meddelas vid beställningstillfället. Som Kund ansvarar du för att lämna kompletta och korrekta underlag för rot/rutavdrag. Det är även kundens ansvar att säkerställa att du har rätt till rot/rutavdrag.

Om ROT/RUT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig IPIS att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

Vid ändring/ justering av ROT/RUT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig IPIS rätten att debitera en administrationsavgift om 250:- för hantering och ändring.

Information om vilka arbeten som ger rätt till rot avdrag hittar du på Skatteverkets webbsida.

Nya regler gällande felsökning och rotavdrag.

Skatteverket har ändrat sin tolkning kring vad som ger rotavdrag och felsökning klassificeras inte längre som ett godkänt arbete. Detta betyder att den eventuella felsökningen som sker när vi utför ett arbete kommer att särredovisas och faktureras utan rotavdrag.

10. Ångerrätt enligt lag

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på planerade arbeten. För jourarbeten gäller inte ångerrätten. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till IPIS inom ångerfristen.

Ångerfristen räknas från den dag då du signerar offerten/avtalet. Om Kunden begär att uppdraget ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och kunden ska betala det avtalade priset.

För företagskunder och bostadsrättsföreningar gäller ingen ångerrätt.

11. Avbokningsvillkor

Jourarbeten:

Så snart ett jourarbete är registrerat hos IPIS är det påbörjat. Om arbetet avbokas innan vi har kommit fram till kunden debiteras en kostnad på 1600:- inkl. moms för det påbörjade arbetet. Jourarbeten kan inte ombokas.

Planerade arbeten:

Planerade arbeten kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 h innan arbetet ska utföras och därefter mot en avbokningsavgift om 1 000 kr inkl. moms.

12. Anlitande av underleveratör

IPIS har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

13. Avtalstid

Dessa villkor gäller från det att kundens beställning har bekräftats av IPIS till dess att beställd tjänst har genomförts och full betalning erlagts.

14. Reklamera fel i tjänsten

Om du anser att det föreligger fel i en tjänst som utförts av IPIS så ska du reklamera felet till vår kundtjänst. Reklamation måste ske inom skälig tid från att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet och senast inom 3 år från tjänstens utförande. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Reklamerar du för sent förlorar du rätten att åberopa felet.

Om du vill reklamera en tjänst ska du i första hand skicka ett e-mail till ekonomi@ipis.se och beskriva felet så utförligt som möjligt.

15. Påföljder vid fel

IPIS åtar sig att utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt avhjälpa eventuella fel i utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar resekostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för IPIS i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han/hon har särskilda skäl till det. Om IPIS inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har kunden rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. Därefter har han/hon istället rätt till prisavdrag eller hävning.

16. Ansvarsbegräsning

IPIS bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information du som kund lämnar till oss i samband med din offertförfrågan eller bokning. IPIS bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Svenska Eljourens tekniker.

IPIS ansvarar endast för direkt skada som du som kund lidit när skadan har vållats av IPIS tekniker genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

17. Behandling av personuppgifter

I samband med att du kontaktar oss med en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, felsökning, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.

Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

18. Force Majeure

Om IPIS, eller dess underleverantör, är förhindrad att fullgöra uppdraget som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, skadegörelse, sabotage, upplopp, myndighetsföreskrifter eller restriktioner) och som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är IPIS befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Om ett planerat arbete skjuts upp med stöd av denna punkt under mer än en vecka äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

19. Ändringar

Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och godkännas av båda Parter för att vara giltiga.

20. Tillämplig lag och tvist

Vid en eventuell tvist har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol.