Ipisverige hero

Vi stöttar, driver och förädlar bolag inom installation.

Hos IP i Sverige är vi stolta över att leverera toppkvalitativ service och oslagbar tillgänglighet inom installationsbranschen.

Vi hanterar och driver inte bara egna företag specialiserade inom el och VVS-installationer, utan vi stöttar även andra företag inom installationsbranschen. Vår expertis sträcker sig från bokning och projektplanering till fakturering, vilket gör oss till en pålitlig partner för att effektivisera och förenkla för våra kunder.

Forenklar for vara kunder

Vi fören­klar för våra kunder

Vår dri­vkraft på IP i Sverige är att fören­kla och göra boknin­gen av hantverk­stjän­ster mer till­gäng­lig för alla i Sverige.

Vi läg­ger stor vikt vid per­son­lig ser­vice och sat­sar kon­tin­uerligt på att utveck­la inno­v­a­ti­va sys­tem som för­bät­trar hela processen — allt från den ini­tiala kon­tak­ten med kun­den till betal­nin­gen av den slut­gilti­ga fakturan.

Nedan hit­tar du våra välkän­da varumärken som du säk­ert redan är bekant med. Om du behöver kom­ma i kon­takt med kundtjän­sten för något av dessa före­tag, tve­ka inte att kon­tak­ta oss direkt på IP i Sverige. Vi står redo att assis­tera dig på bäs­ta möjli­ga sätt.

Svenskaeljouren ipisverige

Sveriges störs­ta eljour!

Och myck­et mer där­till. Sven­s­ka Eljouren är vårt äld­s­ta varumärke som vi drog igång i april 2020 med mål­sät­tnin­gen att bli Sveriges ledande eljour. Sen dess har det gått snabbt och idag är Sven­s­ka Eljouren myck­et mer än bara den störs­ta eljouren i Sverige då vi hjälpt över 30 000 kun­der i Sverige sedan start.

När man anl­i­tar Sven­s­ka Eljouren som kund ska man kän­na sig trygg, få hjälp snabbt och slip­pa vän­ta på sin elektriker.

Till­gäng­lighet är vår ledord i allt vi gör.

Rorjour247 ipisverige2

Rör­jour i hela Sverige

Med Rör­jour 247 har vi ska­p­at Sveriges störs­ta nätverk av auk­toris­er­ade rörmokare som erb­jud­er dygnet runt service. 

Vi blev snabbt störst i Sverige inom jourar­beten men redan efter ett års verk­samhet står van­li­ga ser­vicear­beten för över 70% av vår verksamhet. 

Rormokare nu ipisverige

Utval­da & pop­ulära rörmokare!

Med rörmokare.nu har vi har sam­lat de mest pop­ulära, erfar­na och pål­itli­ga rörmokar­na i hela lan­det och ska­p­at en smidig bokn­ingstjänst för våra kunder. 

Rörmokare.nu är en smidig och enkel bokn­ingstjänst av rörmokare, spol­bi­lar och allt inom VVS runt om i Sverige. 

Team ipisverige

TEAM Elek­trik­er

TEAM Elek­trik­er är en gemen­sam sat­sning till­sam­mans med några av våra bäs­ta samar­betspart­ners i Väs­tra Götaland. 

Här har vi ska­p­at en sam­man­sät­tning av noga utval­da lokala elek­trik­er baser­ade i Väs­tra Göta­land. För dig som kund bety­der det din elek­trik­er i Göte­borg har ser­vice som pri­or­itet och är lyhörd på vad du som kund vill. Hos oss är det dina behov och önskemål som styr och inte tvärtom.

Ipis ipisverige2

Vårt sys­ter­före­tag — IPIS Installationspartner

Med IPIS har vi sedan hösten 2022 job­bat med att utveck­la avtals­mark­naden inom både el & VVS instal­la­tion­er. Genom vårt nätverk, smar­ta affärssys­tem och geografiska täck­n­ing kan vi erb­ju­da sto­ra avtal­skun­der rik­stäckande avtal via IPIS.

Med IPIS kan vi ska­par och hantera sto­ra flö­den av avtalsin­stal­la­tion­er som fören­klar våra kun­ders vardag. 

Ett företag med många lösningar

Vi hjälper dig som kund och har idag kunder inom många olika branscher. Ibland löser vi ett akut problem eller trygghet i form av ett jouravtal. I många fall jobbar vi med avtalsinstallationer eller löpande serviceavtal.

Då vi har byggt vårt företag på ett modernt sätt kan vi snabbt anpassa oss och erbjuda lösningar utifrån våra kunders behov.