Allmänna villkor - Svenska Eljouren

1. Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av IP i Sverige AB, org.nr 559232-9949 (”Svenska Eljouren / IPIS”). Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i orderbekräftelsen. Vid avvikelse mellan bestämmelser i orderbekräftelsen och i de Allmänna villkoren ska orderbekräftelsen äga företräde.

2. Tjänster

Svenska Eljourens behöriga elektriker gör allt inom el: sätter upp belysning, byter ett jordat eluttag, monterar laddbox till elbilen och mycket mer. Nedan är ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

 • Elinstallation
 • Felsökning
 • Belysning – från dimmer till stora armaturer
 • Elcentral – tar hand om hjärtat i ditt hem
 • Installation av ugn och spishäll
 • Laddbox – ladda elbilen hemma
 • Smarta hem – vi framtidssäkrar
 • Eljour

3. Beställning och bekräftelse

Svenska Eljourens tjänster kan beställas antingen direkt genom att ringa 010-288 12 40, via chatten eller genom att fylla i ett formulär. Detta kan göras dels på svenskaeljouren.se samt de olika lokala landningssidorna och varumärken som drivs av Svenska Eljouren.

Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. När du som kund bokar ett uppdrag får du en orderbekräftelse per SMS.

4. Tjänsternas utförande

Svenska Eljouren förbinder sig att utföra beställda tjänster inom överenskommen tid samt på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med lag och gällande branschpraxis.

5. Tilläggsarbete

Om det i samband med uppdragets utförande framkommer behov av ytterligare arbete som bör utföras (tilläggsarbete) ska Teknikern underrätta Kunden och begära dennes anvisningar. Om Kunden inte kan nås inom rimlig tid får Svenska Eljouren ändå utföra tilläggsarbetet i följande fall:

a) om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för uppdraget; eller

b) om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggsarbetet utfört.

6. Material

Svenska Eljouren ansvarar för att köpa in det material som behövs för arbetet om inget annat överenskommits. Materialet inhandlas hos godkända elgrossister och kunden debiteras enligt modellen nettolistpris med ett påslag på 35%

7. Debitering

Svenska Eljouren erbjuder fasta priser på startpaket för våra tjänster. Arbetstid utöver startpaketet debiteras per påbörjad halvtimme.

Aktuell prislista hittar du här.

Priset för jourutryckning innefattar upp till två timmars arbete inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom 1 timme, detta kan dock inte alltid garanteras.

Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan bli åtgärdat på två timmar stannar teknikern kvar och det tillkommer då en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från att teknikern är på plats. Om restiden till jourarbetet överstiger 30 minuter räknas restiden över 30 minuter som en del av jourarbetet.

Storhelgstillägg om 2000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på:

 • Julafton
 • Nyårsafton
 • Påskafton
 • Midsommarafton

Administrationsavgift: Svenska Eljouren tar ut en avgift om 39:- för administrativa kostnader som uppstår vid försäljning av varor eller tjänster.

Fakturaavgift: En fakturaavgift om 50:- debiteras om vi skickar dig pappersfaktura, du har möjlighet att välja e-postfaktura(kostnadsfritt) i bekräftelsen vi skickar ut vid bokning. Gör du inget aktivt val kommer fakturan skickas i pappersform.

8. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan (standard är 15 dagar). Svenska Eljouren förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning i samband med bokning.

Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte eventuell huvudman (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.

Betalning ska vara Svenska Eljouren tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig Svenska Eljouren rätten att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.

9. Rot & rutavdrag

Om du önskar nyttja rot/rutavdrag så ska detta meddelas vid beställningstillfället. Som Kund ansvarar du för att lämna kompletta och korrekta underlag för rot/rutavdrag. Det är även kundens ansvar att säkerställa att du har rätt till rot/rutavdrag.

Om ROT/RUT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Svenska Eljouren att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

Vid ändring/ justering av ROT/RUT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig Svenska Eljouren rätten att debitera en administrationsavgift om 250:- för hantering och ändring.

Information om vilka arbeten som ger rätt till rot avdrag hittar du på Skatteverkets webbsida.

Nya regler gällande felsökning och rotavdrag.

Skatteverket har ändrat sin tolkning kring vad som ger rotavdrag och felsökning klassificeras inte längre som ett godkänt arbete. Detta betyder att den eventuella felsökningen som sker när vi utför ett arbete kommer att särredovisas och faktureras utan rotavdrag.

10. Ångerrätt enligt lag

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på planerade arbeten. För jourarbeten gäller inte ångerrätten. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till Svenska Eljouren inom ångerfristen.

Ångerfristen räknas från den dag då du signerar offerten/avtalet. Om Kunden begär att uppdraget ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och kunden ska betala det avtalade priset.

För företagskunder och bostadsrättsföreningar gäller ingen ångerrätt.

11. Avbokningsvillkor

Jourarbeten:

Så snart ett jourarbete är registrerat hos Svenska Eljouren är det påbörjat. Om arbetet avbokas innan vi har kommit fram till kunden debiteras en kostnad på 1600:- inkl. moms för det påbörjade arbetet. Jourarbeten kan inte ombokas.

Planerade arbeten:

Planerade arbeten kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 h innan arbetet ska utföras och därefter mot en avbokningsavgift om 1 000 kr inkl. moms.

12. Anlitande av underleveratör

Svenska Eljouren har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

13. Avtalstid

Dessa villkor gäller från det att kundens beställning har bekräftats av Svenska Eljouren till dess att beställd tjänst har genomförts och full betalning erlagts.

14. Reklamera fel i tjänsten

Om du anser att det föreligger fel i en tjänst som utförts av Svenska Eljouren så ska du reklamera felet till vår kundtjänst. Reklamation måste ske inom skälig tid från att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet och senast inom 3 år från tjänstens utförande. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Reklamerar du för sent förlorar du rätten att åberopa felet.

Om du vill reklamera en tjänst ska du i första hand skicka ett e-mail till ekonomi@ipis.se och beskriva felet så utförligt som möjligt.

15. Påföljder vid fel

Svenska Eljouren åtar sig att utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt avhjälpa eventuella fel i utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar resekostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för Svenska Eljouren i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han/hon har särskilda skäl till det. Om Svenska Eljouren inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har kunden rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. Därefter har han/hon istället rätt till prisavdrag eller hävning.

16. Ansvarsbegräsning

Svenska Eljouren bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information du som kund lämnar till oss i samband med din offertförfrågan eller bokning. Svenska Eljouren bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Svenska Eljourens elektriker.

Svenska Eljouren ansvarar endast för direkt skada som du som kund lidit när skadan har vållats av Svenska Eljourens elektriker genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

17. Behandling av personuppgifter

I samband med att du kontaktar oss med en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, felsökning, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.

Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

18. Force Majeure

Om Svenska Eljouren, eller dess underleverantör, är förhindrad att fullgöra uppdraget som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, skadegörelse, sabotage, upplopp, myndighetsföreskrifter eller restriktioner) och som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är Svenska Eljouren befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Om ett planerat arbete skjuts upp med stöd av denna punkt under mer än en vecka äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

19. Ändringar

Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och godkännas av båda Parter för att vara giltiga.

20. Tillämplig lag och tvist

Vid en eventuell tvist har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol.

Allmänna villkor - Laddbox

Allmänna villkor vid köp av laddbox

1. Laddbox - Installation och driftsättning.

IPIS och Kunden kommer överens om tid för leverans och installation av Laddlösningen. Vid installationen och överlämnandet av Laddlösningen är Kunden ansvarig för att vara närvarande eller att ha en representant på plats. Kunden ska också se till att Svenska Eljouren och eventuella underentreprenörer har tillträde till de utrymmen som krävs för installationen av Laddlösningen, samt bekosta och tillhandahålla el för installationen. Kunden är också skyldig att täcka och skydda känsliga ytskikt i de nämnda utrymmena under installationen.

Om Kunden inte dyker upp eller inte ger tillträde till byggnad och mark enligt ovan, har IPIS rätt att debitera Kunden för eventuella merkostnader som detta medför.

Laddlösningen räknas som installerad och klar för användning när Laddlösningen har driftsatts och när drift- och skötselinstruktioner har överlämnats till Kunden eller dennes representant.

Om installationen av Laddlösningen försenas på grund av omständigheter som IPIS inte kan påverka, ska datumet för när Laddlösningen ska vara installerad och klar för användning skjutas fram och en ny tid för leverans och installation ska överenskommas mellan parterna. Samma gäller om förseningen beror på nödvändiga förstärkningar av elnätet eller ökning av fastighetens huvudsäkring.

Om Kunden inte uppfyller sina skyldigheter för att Laddlösningen ska kunna driftsättas, till exempel på grund av avsaknad av anslutningsmöjligheter, ska Laddlösningen ändå anses vara installerad och klar för användning när IPIS eller dess underentreprenör har installerat Laddlösningen på avsett ställe.

IPIS installerar Laddlösningen på ett sätt som minimerar belastningen på huvudsäkringarna. IPIS kan dock inte garantera att fastighetens huvudsäkringar klarar den ökade belastningen som Laddlösningen kan medföra och kan därför inte hållas ansvarigt för eventuella kostnader för uppsäkring, ökade elnätsavgifter eller andra indirekta skador.

Om kunden ej är på plats och kan skriva under medgivandet har IPIS har rätt att ta betalt för de tilläggsarbeten som elektrikern på plats finner vara nödvändiga för att säkerställa en korrekt och säker installation som följer elsäkerhetsverkets föreskrifter. Vi förbehåller oss rätten att fakturera dessa tilläggstjänster separat enligt prislista.

Om kunden inte samtycker till att elektrikern utför extra arbete, eller om installationen inte kan utföras på grund av att kunden inte har förberett för installationen eller av andra orsaker, så kommer en avgift på 2000 kr inklusive moms att tas ut.

2. Reklamation & ångerrätt.

Enligt lag har konsumenten tre års reklamationstid för en vara. För att kunna åberopa reklamationsrätten är det kunden som ska visa att felet på varan fanns vid inköpstidpunkten. Detta ska göras inom skälig tid efter att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

Konsumenten har rätt att ångra sitt köp av laddutrustning genom att skicka ett meddelande om detta till IPIS ekonomi via kundservice@ipis.se inom fjorton (14) dagar från det att kunden mottog laddutrustningen. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras genom att skicka e-post till ovanstående adress.

Om ångerrätten utnyttjas kommer vi att återbetala alla betalningar från kunden, inklusive eventuella kostnader för standardleverans, utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi fått meddelande om kundens beslut att utnyttja ångerrätten.

Vi kommer att använda samma betalningssätt som kunden använde vid beställningen, utan att det medför några extra kostnader för kunden. Vi har rätt att avvakta med återbetalningen tills vi har mottagit de returnerade produkterna. Kunden måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att kunden informerat oss om att denne önskar utnyttja ångerrätten.

Om kunden har använt produkten och utnyttjar ångerrätten kan det innebära en minskning av varuvärdet på kundens bekostnad. Sådana ärenden hanteras individuellt.

3. Återtagande förbehåll & betalningsvillkor

Betalning ska ske senast på förfallodagen som anges på fakturan som skickas till kunden. Förfallodagen kan inte dock inte vara tidigare än 15 dagar efter det att Laddlösningen har installerats och är redo för användning.

Om betalning inte görs i tid har IPIS rätt att kräva ersättning för påminnelseavgift, dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder på grund av försenad betalning.

Laddlösningen förblir IPIS egendom tills full betalning har gjorts. Om IPIS återkallar Laddlösningen, måste kunden ersätta IPIS för alla kostnader som uppstår på grund av återkallelsen, inklusive eventuell värdeminskning.

Om ROT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, förbehåller sig Svenska Eljouren rätten att fakturera kunden för återstående belopp som inte täcks av Skatteverket.

4. Uppkoppling

Uppkoppling via wifi

Om Laddlösningen kan kopplas upp mot Kundens wifi ansvarar Kunden för att sådan uppkoppling genomförs. Kundens ansvarar också för att Kundens wifi är av god kvalitet.

Övrigt om uppkopplingen

IPIS har rätt (men ingen skyldighet) att genomföra åtgärder för att upprätthålla Laddlösningens funktionalitet med avseende på mjukvara eller kompatibilitet med operativsystem.

IPIS förbehåller sig rätten att, i rimlig omfattning och utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till eller stänga av Laddlösningen för t.ex. uppgradering, uppdatering, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure- förhållanden utanför IPIS kontroll.

Villkor för tillgängliga tjänster och abonnemang regleras separat.

5. Fel & garantier

IPIS är ansvarig för att Laddlösningen levereras i enlighet med avtalet och att installationen görs på ett professionellt sätt.

IPIS är inte ansvarig för skador som installationen kan orsaka på Kundens egendom, till exempel sprickor i putsad fasad, om installationen har utförts på ett professionellt sätt.

IPIS ansvarar endast för fel som uppstår vid den tidpunkt då Laddlösningen är installerad och redo för användning och som upptäcks inom angivna garantitider.

Garantitiderna börjar gälla när Laddlösningen är installerad och klar för användning. IPIS ansvar täcker inte fel som IPIS kan påvisa beror på en olyckshändelse eller en liknande händelse. IPIS ansvar täcker inte heller fel som uppstår på grund av bristande underhåll, ändringar utan IPIS skriftliga medgivande, kundens felaktiga reparationer, bristande efterlevnad av tillverkarens drift- och skötselinstruktioner eller andra åtgärder som kunden vidtagit. IPIS ansvarar inte heller för normalt slitage eller försämring.

6. Force majeure & ansvarsbegränsning

En part är befriad från påföljd för underlåtenhet att uppfylla en viss skyldighet enligt avtalet om det beror på omständigheter som anges nedan (nedan "befriande omständigheter") och omständigheterna förhindrar, hindrar eller fördröjer uppfyllandet av skyldigheten. Befriande omständigheter innefattar bland annat myndighetsåtgärder eller underlåtenhet, nya eller ändrade lagar, konflikter på arbetsmarknaden, blockader, bränder, onormala väderförhållanden, översvämningar, transportbrist på varor eller energi eller händelser av större omfattning samt fel eller förseningar i leveransen från underleverantörer orsakade av sådana befriande omständigheter.

IPIS är inte ansvarigt för följds- eller indirekta skador och inte heller för indirekta förluster som Kunden kan drabbas av. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till hyreskostnader, intäkter, förlorad vinst och kapitalförlust. Kunden har inte rätt till ersättning för skador i sin verksamhet.

Prislista - Tilläggsarbete vid laddboxinstallation: